Nustrup Sogn

Sognepræst: 
Christian Munch
Skolevej 1, Nustrup, 6500 Vojens
Tlf. 7487 1226  -  chmu@km.dk

 

Menighedsrådsformand: 
Ulla Nicolaisen Bram
Kolsnapskovvej 3, Kolsnap 
6500 Vojens
Tlf. 2947 9670 
Mail: ullanbram@mail.tele.dk
 

Kirken/sognet har pt ingen hjemmeside.

Nustrup Kirke

Nustrup Kirke er en af Domprovstiets største kirker. En markant og statelig kirke, der består af romansk skib, kor og apsis med to sengotiske tilføjelser: Et tårn i vest og et usædvanligt stort våbenhus mod syd. Kirkens ydre bærer præg af en del ombygninger i tidens løb. I kirkens indre har skibet bjælkeloft mens koret har to gotiske krydshvælv, og korbuen er udvidet.

Kirken er rig på spændende inventar. Helt specielt er et sengotisk "Sankt Hjælper"-krucifiks, som hænger på kirkeskibets nordvæg. Det er en kronet, kjortelklædt Kristus-figur på korset. Desuden findes et korbuekrucifiks fra begyndelsen af 1400-tallet på sin plads over korbuen, mens et samtidigt processionskrucifiks hænger på nordvægens vestlige del. Bevaret er også to fine figurer, der oprindelig stammer fra sidealtre: På sydvæggen hænger Sct. Laurentius og på triumfvægen (ind mod koret) hænger den kronede Maria med Jesusbarnet.

Altertavlen er ret enestående: En sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1475 med malerier på predella og yderfløje fra 1756. Den åbne tavle har en meget figurrig Golgatascene i midtskabet med 40 personer ud over Kristus og englene. Desuden er der på alterfløjene de tolv apostle samt fire helgener: Sct. Vincentius, en bispehelgen, Sct. Laurentius og Johannes Døberen. Maleriet på altertavlens fodstykke (predellaen) forestiller Den sidste Nadver. På den halvlukkede altertavles fløje ses Lidelseshistorien i otte felter, og på den lukkede altertavle ses Opstandelsen og Himmelfarten. Tavlen er istandsat i 1954-55 og fremtræder i fin stand.

Prædikestolen er oprindelig et renæssancearbejde fra omkring 1575 men i første del af 1600-tallet ændret med relieffer af Jesu barndomshistorie og dåb. En tilhørende lydhimmel er fra 1635. Døbefonten er romansk af Haderslev-typen med ranker på kummen og med et stort fremspringende mandshoved. Orgelet er leveret i 1893 af Marcussen & Søn, udvidet i 1944 og gennemgribende ombygget i 1951-52. En model af skoleskibet "Danmark" er skænket kirken i 1950. 
I våbenhuset hænger en mindetavle over faldne fra egnen i Første Verdenskrig. Desuden hænger en fane fra DSK i Nustrup (Danske Sønderjydske Krigsdeltageres forening).

Klik på billederne og se dem i højere opløsning.